Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden Lodi Rental b.v. : 

 1 ALGEMENE VERHUUR- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LODI RENTAL BV

gevestigd en kantoorhoudend te Vlaardingen Gedeponeerd op 28 september 2016 bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam.

ALGEMEEN 

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

AANBIEDINGEN
1. AlIe, door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen, en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 dagen.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, hef- fingen en rechten,
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, ver- voer en verzekering,
- vermeld in Nederlandse valuta (eventuele koerswijziging- en worden doorberekend).
2. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN VERHUUR
1. ALGEMEEN

1.1. Wij - verder te noemen “verhuurder” - verbinden ons aan de huurder nader gespecificeerde zaken ten gebruike in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen.
1.2. De huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. HUURTARIEVEN
2.1. Het huurtarief van het gehuurde is de vooraf overeengekomen huurprijs, die vermeld is op de huurovereenkomst, exclusief B.T.W. enige andere belasting of heffing, hoe ook genaamd.
2.2. Het huurtarief is gebaseerd op een werkweek van 5 dagen van 8 uur per dag, voor elk uur extra dat wordt gewerkt, is huurder een evenredig deel van de huur verschuldigd.
2.3. Vorstverletdagen, vastgestelde vakantiedagen e.d. tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van het huurtarief.
2.4. Het huurtarief is gebaseerd op werkzaamheden die met gehuurde worden verricht welke geen extra slijtage aan het object met zich meebrengen die de verhuurder als normaal ervaart. Indien dit het geval mocht zijn is de huurder verplicht dit vroegtijdig te melden zodat de mogelijkheid voor de verhuurder bestaat het huurtarief dientengevolge aan te passen. Eventuele kosten die zich bij het achterwege laten van bovengenoemde meldingsplicht mochten voordoen, zullen in het geheel doorberekend worden aan de huurder.
2.5. Niet in de huurprijs inbegrepen zijn brandstofkosten, accuwater, hydraulische olie, smeermiddelen, dagelijks onderhoud e.d.

3. HUURPERIODE
3.1. De objecten worden verhuurd voor periodes van gehele weken en/of maanden gerekend in dagen, tenzij anders overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de opdrachtgever een huurtermijn voor een volledige periode verschuldigd.
3.2. De door huurder verschuldigde huurprijs wordt, tenzij anders is overeengekomen, berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens de huurovereenkomst ter beschikking staan van de huurder tot en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen bij de verhuurder zijn terugbezorgd c.q. door de verhuurder zijn teruggehaald.
3.3. Wanneer het verhuurde voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.
3.4. Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de datum voor aflevering bepaald door de huurder wordt afgehaald is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien de huurder niet onverwijld na onze sommatie het gehuurde afhaalt, zijn wij gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft.
3.5. Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.
3.6. Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door één der partijen aan de medecontractant, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen.
3.7. De huurder is te allen tijde verplicht het gehuurde per fax dan wel telefonisch af te melden. Indien de gehuurde zaak per fax wordt afgemeld, zal als laatste huurdag hebben te gelden de datum van ontvangst van dit faxbericht. Afmeldingen welke per fax na 18.00 uur ontvangen worden, worden geacht de volgende dag te zijn geschied. Indien de gehuurde zaak telefonisch wordt afgemeld, heeft als laatste huurdag te gelden de datum van telefonische afmelding. Als bewijs van telefonische afmelding verkrijgt huurder van verhuurder een afmeldnummer. Zonder dit afmeldnummer is het niet mogelijk te reclameren aangaande de huurperiode. Totdat afmelding per telefax of telefoon op juiste wijze heeft plaatsgevonden, blijft de huurder verplicht de huurpenningen te voldoen.
3.8. Indien het gehuurde, door welke omstandigheid dan ook, tijdelijk niet ter bedrijfsklare beschikking van de huurder heeft gestaan, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd.

4. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
4.1. De huurovereenkomst kan door verhuurder steeds tussentijds onmiddellijk worden beëindigd zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in de volgende gevallen: - als de huurder in gebreke blijft tijdig te betalen;
- als door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen; - als enigerlei vorm van beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goeden van de huurder of op een ge- deelte daarvan of op het object;
- als door de huurder surséance van betaling wordt aange- vraagd; - als de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt of onder curatele wordt gesteld of zich buiten het Rijk in Europa mocht vestigen;
- als een voor de uitoefening van het bedrijf van de huurder noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken c.q. niet verlengd wordt;
- als de huurder besluit tot ontbinding of liquidatie, één of meer vennoten van de huurder uittreden; - als naar het oordeel van de verhuurder omstandigheden bij huurder intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren;
- als het verhuurde ernstig wordt beschadigd of tenietgaat;

4. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
4.1 - als de onderhoud- en/of reparatiekosten, die krachtens deze overeenkomst voor rekening van verhuurder komen, een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan verhuur- der bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.
4.2. Ingeval van beslaglegging op huurders goederen alsmede in geval van surséance of faillissement, is huurder gehouden de beslagleggende deurwaarder dan wel de curator of bewindvoerder erop te wijzen dat het “gehuurde” eigendom is van verhuurder en ter staving daarvan de onderhavige huurovereenkomst ter inzage geeft.
4.3. De huurder is verplicht verhuurder direct per aangetekende brief in kennis te stellen van de in lid 1 en 2 van dit artikel vermelde omstandigheden. Verder is huurder verplicht onmiddellijk per aangetekend schrijven mededelingen te doen van zijn eventuele adreswijzigingen, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van verhuurder ten opzichte van de huurder of het object. Indien verhuurder niet binnen één maand na ontvangst van dat bericht te kennen heeft gegeven bezwaren tegen gemelde feiten te hebben, wordt verhuurder geacht daarmee te hebben ingestemd.
4.4. Tussentijdse beëindiging laat de overige rechten van verhuurder jegens de huurder onverlet, tevens worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

5. BESCHIKBAARSTELLING
5.1. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
5.2. Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. De huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren, indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak geleverd te zijn.


6. RISICO
6.1. Gedurende de gehele huurperiode is het volledig risico - inclusief transportrisico - van de gehuurde zaken voor rekening van de huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve óók ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden.
6.2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
6.3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.

7. VERPLICHTINGEN HUURDER EN VERHUURDER
7.1. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen op het terrein van de verhuurder.
7.2. Het is de huurder niet toegestaan geworden om zonder toestemming van de verhuurder de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken te stellen. Eveneens is het de huurder niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.
7.3. De huurder is ervoor verantwoordelijk dat gedurende de huur de goederen van de verhuurder niet worden vermengd met soortgelijke goederen van derden.
7.4. De huurder mag op zijn eigen kosten reclameopschriften op het object aanbrengen, mits verhuurder schriftelijk de technische uitvoering daarvan heeft goedgekeurd en de huurder de kosten van verwijdering van deze reclame aan het einde van de overeenkomst voor zijn rekening neemt.
7.5. Bij aflevering zal de verhuurder de gebruiker op de hoogte brengen van de werking en het dagelijks onderhoud van het gehuurde mits deze niet vermeld staan op het verhuurde object en/of bijgeleverde instructieboek. Het dagelijks onderhoud dient door de huurder uitgevoerd te worden.
7.6. De huurder is verplicht bij aflevering het gehuurde te controleren op eventuele gebreken, beschadigingen e.d. en dit binnen 48 uur schriftelijk te reclameren, hierna vervalt ieder recht zulks te doen en worden alle gebreken, beschadigingen e.d. geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd der terbeschikkingstelling, zodat huurder daarvoor aansprakelijk is.
7.7. Defecten die veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor andere doeleinden, dan die waarvoor het gehuurde geschikt is, dan wel door onvoldoende dagelijks onderhoud, gebruik van verkeerde brandstof of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of verkeerd aansluiten aan een spanningsbron, zijn voor rekening van huurder.
7.8. Reparaties, groot onderhoud, periodieke keuringen, vervanging van versleten banden en onderdelen daaronder inbegrepen, veroorzaakt door normale slijtage worden verricht en komen voor rekening van de verhuurder, tenzij de huurder in strijd met andere bepalingen in deze overeenkomst heeft gehandeld.
7.9. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade voortvloeiende uit het niet door huurder in acht nemen van deze voorschriften.
7.10. De eigen voorschriften en aanwijzingen van de huurder dienen tijdig voor aanvang in het bezit te zijn van de verhuurder, bij gebreke waarvan de verhuurder niet aan zulke voorschriften en aanwijzingen is gehouden.
7.11. De huurder is verplicht alle afgemelde goederen inclusief alle bijbehorende bescheiden, zoals instructieboeken, keuringsbewijzen e.d. zo achter te laten of te retourneren dat door verhuurder kan worden gecontroleerd of alle goederen daadwerkelijk compleet zijn.
7.12. De verhuurder is verplicht binnen 30 dagen na afmelding van de goederen de huurder aansprakelijk te stellen voor de niet geretourneerde delen en/of beschadigingen.
7.13. De huurder is verplicht de goederen zo achter te laten dat derden er geen gebruik meer van kunnen maken.
7.14. De huurder dient op alle redelijke tijden de verhuurder, diens vertegenwoordigers of verzekeraars in staat te stellen het verhuurde, dat zich bevindt onder de huurder, te controleren, te beproeven, af te stellen, te repareren of te vervangen. De verhuurder zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de huurder zo min mogelijk hinderen.
7.15. De huurder draagt zorg voor eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting.
7.16. Indien het verhuurde zonder personeel is verhuurd, is de huurder verplicht het gehuurde met bekwaam personeel te bemannen.
7.17. Als de verhuurder zorgdraagt voor het transport van het gehuurde, geschiedt de aflevering op de openbare weg. Voorzieningen om op of in de bouwplaats te komen, dienen door de huurder verzorgd respectievelijk betaald te worden. 7.18. De huurder voorziet bij afmelding het gehuurde van voldoende brandstof, accuspanning, smeermiddelen, koelvloeivloeistof e.d., zodat dit geen problemen geeft bij afhaling van deze.

8. GEBRUIK
8.1. Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.
8.2. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl hierbij alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten tengevolge van normale gebruikslijtage zijn voor rekening van de verhuurder, alle kosten tengevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van de huurder. Mankementen en schades dienen terstond doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan hiervan schriftelijk (bij voorkeur per telefax) aan de verhuurder te worden gemeld.
8.3. Gedurende de huurperiode is de verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
8.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

9. TERUGLEVERING
9.1. Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder.
9.2. Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of onbeschadigde toestand aan de verhuurder worden teruggekeerd is de huurder verplicht alle kosten m.b.t. de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan de verhuurder te vergoeden. Bij teruglevering heeft de huurder het recht de toestand van de gehuurde zaken door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het door de verhuurder op te stellen schaderapport beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door verhuurder geconstateerde gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.
9.3. Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan de gehuurde zaken wordt de huurperiode dien conform verlengd en verplicht de huurder de overeengekomen huurprijs door te betalen.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
10.1. Wanneer verhuurder adviezen geeft over bijvoorbeeld de uitrusting, de te verwachten werkvoortgang e.d., dan geschiedt zulks naar beste weten, maar zonder enige garantie. Aan dergelijke adviezen kan de huurder nooit enig recht ontlenen om de verhuurder niet te betalen of schadevergoeding te eisen.
10.2. Verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, die door te late levering, onoordeelkundig gebruik of stilstand van het gehuurde is ontstaan.
10.3. Uitdrukkelijk wordt onze verantwoordelijkheid voor elke schade of vertraging tengevolge van overmacht uitgesloten. Alle door overmacht ontstane extra kosten komen ten laste van de huurder. Onder overmacht wordt verstaan; oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, quarantaine, oproer, sabotage, staking, uitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, excessieve tijdelijke stijging van de vraag aan de zijde van de huurders, ziekten, weersomstandigheden, storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang, brand, explosies, verzakkingen, instorting, inwatering, sluiting der grensposten, oponthoud aan grensposten en/of stations en/of toldiensten en/of vliegvelden.
10.4. Boetes of ander heffingen opgelegd wegens feiten of evenementen, welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het gehuurde hebben plaats gevonden, komen voor rekening van huurder.
10.5. Ten aanzien van W.A.M.-plichtige objecten is voor het gehuurde object een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximum bedrag per gebeurtenis van Euro 2.500.000,00 voor personenschade en een verzekerd maximum bedrag van Euro 2.500.000,00 voor zaakschade aan derden. Het eigen risico voor personen-/zaakschade bedraagt Euro 1.250,00 per gebeurtenis. Voor zover nodig wordt bepaald dat als “medeverzekerden” gelden: - de huurder van het verzekerde object, een andere gebruiker te goeder trouw, degene die met het verzekerd object wordt vervoerd, de eigenaar van het verzekerd object, - de werkgever van de hiervoor genoemde medeverzekerden, indien deze werkgever krachtens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de door hen veroorzaakte schade. Uitgesloten is de personenschade geleden door de bestuur der van het verzekerde object dat een ongeluk veroorzaakt. De hiervoor genoemde verzekerden gelden tegenover elkaar als derden. Van de dekking is onder meer uitgesloten schade door verlies of beschadiging van zaken (waaronder dieren) die toebehoren aan of in gebruik zijn bij de houder te goeder trouw, alsmede de daaruit voortvloeiende schade(n) veroorzaakt door het verzekerde object of daarop of daarin bevindenden zaken. Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.
10.6. Ten aanzien van de verhuur van steigermateriaal, ladders en kanaal-/montageliften is de in 10.5 genoemde aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing. Hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.
10.7. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies van en/of door de last, welke door huurder met van verhuurder gehuurde verreikers, vorkheftrucks, kanaal-/montage-liften of andere hijsmateriaal wordt gehesen en/of vervoerd. Noch is de te hijsen last op enigerlei wijze door verhuurder verzekerd. Hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.
10.8. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van vermeende tekortkoming aan de zijde van verhuurder, behoudens indien deze tekortkoming te wijten is aan opzet van de verhuurder zelf. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schaden door huurder of derden geleden tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de verhuurde zaken. 10.9. Het is huurder vrij om het gehuurde object voor eigen rekening casco te verzekeren. Verhuurder dient in zulke gevallen als medeverzekerde te worden beschouwd. Eigen risico op zulke verzekering bepaald, is voor rekening van huurder.

11.  DERDEN BEDING

11.1 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het Object aan Leasemaatschappij kan worden overgedragen.

11.2 Ondanks het bestaan van de Huurovereenkomst zal Huurder het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens Leasemaatschappij. Als gevolg van deze opeising wordt de Huurovereenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van Leasemaatschappij of op een andere door haar aangewezen locatie in Nederland.

11.3 Als de situatie zoals hiervoor onder .2 beschreven zich voordoet en Leasemaatschappij het gebruik van het Object door Huurder zou willen continueren, zal Leasemaatschappij geen afgifte van het Object vorderen, onder de voorwaarde dat Huurder  op eerste verzoek van Leasemaatschappij een huurovereenkomst met Leasemaatschappij sluit voor de restant looptijd van de Huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities, met dien verstande dat i) afgifte van het Object aan het einde van de looptijd van de huurovereenkomst dient te geschieden ten kantore van Leasemaatschappij of op een andere door haar aangewezen locatie in Nederland en ii) als afgifte aan het einde van de looptijd van de huurovereenkomst niet in Nederland plaats kan vinden, de huurovereenkomst tegen dezelfde condities wordt voortgezet tot het moment waarop afgifte in Nederland daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

11.4 Verhuurder en Huurder sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

11.5 Het hierbij overeengekomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen. 

 

 

TRANSPORT / RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt. door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder, ook in geval van eigen vervoer van verhuurder.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport c.q. de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

BETALING, RENTE EN KOSTEN
1. Alle betalingen die krachtens deze Algemene Voorwaarden aan verhuurder dienen te worden gedaan, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum, kosteloos op het kantoor van de verhuurder of door bijschrijving op diens bankrekening geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe vereist is.
3. De verhuurder is gerechtigd alle leveranties uit welke hoofde ook aan de huurder te staken indien en zolang deze enige verplichting hoe ook genaamd jegens de verhuurder niet nakomt. Indien de huurder meer dan 30 dagen in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd ieder huurovereenkomst te ontbinden, zonder dat de huurder aanspraak op schadevergoeding jegens de verhuurder heeft, doch onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding door de huurder voor iedere ontbonden huurovereenkomst.
4. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 6. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij verhuurder het geschil aanhangig maakt bij een andere rechter die bevoegd is van dergelijke geschillen kennis te nemen.
8. Bij een geschil zijn de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs. Voor zover daarvan in het vorenstaand niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.