Verzekeringen

Verzekeringsoverzicht
De voorwaarden uit dit overzicht gelden voor alle machines en/ of materialen die door Lodi Rental B.V. en
gelieerde bedrijven, hierna aangeduid als Lodi Rental, worden verhuurd, overeenkomstig een
verhuurovereenkomst.

Dekking
Dekking is in overeenstemming met de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 2006
en gelimiteerd tot verhuur binnen Europa, conform de verzekeringsvoorwaarden van MBN Bemiddeling B.V.

W.A.M.-voorwaarden
Het W.A.M.-risico (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) is standaard verzekerd en hiervoor
wordt u geen premie in rekening gebracht. De maximaal verzekerde som per gebeurtenis bedraagt:
• € 2.500.000 voor materiële schade
• € 6.000.000 voor lichamelijk letsel
• € 500.000 voor schade aan ondergrondse zaken (KLIC-melding vereist)

CASCO-voorwaarden
Het CASCO-risico wordt aanvullend verzekerd. Voor deze verzekering geldt een premie van 5% over de bruto
huurprijs. De premie wordt automatisch in rekening gebracht, tenzij u vóór aanvang van de huurovereenkomst
aangeeft een eigen CASCO-verzekering te hebben afgesloten. U dient in dat geval de verklaring van uw eigen
verzekeraar te overleggen, waaruit blijkt dat eventuele schade aan machines die u bij Lodi Rental huurt primair
wordt gedekt door uw eigen verzekeringspolis. Dekking is uitgesloten voor schade aan banden, hijsdraden,
verlichting, ruiten en spiegels.

Verdere uitsluitingen, voor zowel W.A.M. als CASCO, zijn in overeenstemming met artikel 5 van de Nederlandse
Beurspolis voor Landmaterieel 2006 (waaronder: atoomkernreacties, gewapend conflict, oneigenlijk gebruik,
opzet en nalatigheid).
Eigen risico per object, per gebeurtenis
• € 1.500,00 voor CASCO-schades
• € 1.250,00 voor W.A.M.-schades
• €.2.500,00.voor.gekentekende voertuigen en W.A.M.-schades aan alle vormen van
bestrating, groenvoorziening e.d.
•€ 5.000,00 in geval van brand, diefstal en totaal verlies

Genoemde eigen-risicobedragen zijn voor rekening van de huurder en gelden altijd voor schades, toegebracht
tijdens de periodes waarover huur voor de machine wordt betaald. Indien u buiten deze periodes met of aan
de machine schade toebrengt, is het eigen risico gelijkgesteld aan het schadebedrag. In geval van schade dient
de huurder de schade zoveel mogelijk te beperken. Elke schade dient direct aan Lodi Rental gemeld te worden.
Schade aan derden die niet door de aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed, komt voor rekening van de
huurder, die Lodi Renal voor alle aanspraken van derden ter zake vrijwaart. Schade aan eigendommen, dan wel
door huurder in beheer zijnde opstallen c.q. materiaal, valt niet onder deze verzekering en is derhalve niet
gedekt. Dit geldt ook voor te hijsen lasten. In geval van diefstal/ vandalisme dient de huurder direct aangifte te
doen bij de politie en Lodi Rental van het proces-verbaal een afschrift te overleggen. Alle schade die Lodi Rental
lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen, komt voor rekening van de huurder.

Op alle verhuurovereenkomsten via Lodi Rental zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden van toepassing, zoals
laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Een exemplaar kunt u downloaden via
onze website www.lodirental.nl

Aan dit verzekeringsoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.